این وبلاگ به حکم نابودی صاحبش و عشقش و تهمت خیانت برای همیشه بسته شد.