آقای روحانی و آقای ظریف به خاطر تمام زحماتتان بی نهایت سپاسگزاریم.